Yoga Asanas to Improve Eyesight

SHIRSHASANA

SARVANGASANA

SURYANAMASKAR

HALASANA

BALASANA

TRATAK