33 Supreme gods in Hindu Dharma

12 Aditya

1. Indra 2. Amsa 3. Aryaman  4. Bhaga 5. Dhatri 6. Tvastha 7. Mitra 8. Pushan  9. Savitri 10. Surya 11. Varuna 12. Vishnu

Arrow

11 Rudra

1. Kapali 2. Pingal  3. Bhima  4. Virupaksha 5. Vilohit 6. Shastra 7. Ajapaad 8. Ahirbudhnya 9. Shambhu 10. Chand 11. Bhava

Arrow

8 Vasu

1. Prithavi  2. Agni  3. Jal  4. Vayu  5. Akasha 6. Prabhas 7. Chandar 8. Nakshatras

Arrow

2 Ashwini Kumar

1. Nasatyaa 2. Dasra