33 Supreme gods in Hindu Dharma

12 Aditya

1. Indra 2. Amsa 3. Aryaman  4. Bhaga 5. Dhatri 6. Tvastha

Arrow

7. Mitra 8. Pushan  9. Savitri 10. Surya 11. Varuna 12. Vishnu

11 Rudra

1. Kapali 2. Pingal  3. Bhima  4. Virupaksha 5. Vilohit 6. Shastra

Arrow

7. Ajapaad 8. Ahirbudhnya 9. Shambhu 10. Chand 11. Bhava

8 Vasu

1. Prithavi  2. Agni  3. Jal  4. Vayu  5. Akasha 6. Prabhas 7. Chandar 8. Nakshatras

Arrow

2 Ashwini Kumar

1. Nasatyaa 2. Dasra